Att andas frisk luft är en otrolig förmån, men då många luftföroreningar är relativt osynliga är det lätt för oss i Sverige att tro att vi är förskonade. Så är dock inte fallet även om vår luft är bland den renaste i Europa. Detta gäller utomhusluften, och om den är lätt att ta för given så är det precis likadant med inomhusluften – men där gäller det också att se upp och vara medveten om riskerna.

Det osynliga radonet

Frisk luft är något de flesta tar för givet här i Sverige, men likväl är antalet dödsfall som kan härledas till luftföroreningar obehagligt stort. Trots det har Sverige bland de lägsta halterna av luftföroreningar i Europa, medan andra delar av världen har det oerhört mycket värre. Mycket fokus i klimatfrågorna ligger just på luften och föroreningarna som påskyndar växthuseffekten men också påverkar oss negativt på daglig basis. Om vi vinklar frågan lite och tittar på våra inomhusklimat och luften vi omger oss med där, finns också orsak att stanna upp och reflektera över vad som kan påverka oss där. Många hus har förhöjda radonhalter, något som måste tas om hand när det upptäcks. Radon är en osynlig gas men det är lätt att själv undersöka om du har för höga halter i din inomhusluft, och visar det sig att så är fallet är det bara att kalla in proffsen. Till exempel kan Radea erbjuda experthjälp med besiktning och sanering utifrån de behov som finns. Att undersöka luftkvaliteten i ditt hem är både en trygghet för dig och kan också höja värdet på ditt hus om du någon gång beslutar dig för att sälja det.

När vi har insikterna om att utomhusluften kan vara dålig för oss, speciellt i väldigt trafikerade områden i större städer, kan det vara väldigt skönt att veta att åtminstone din inomhusluft är ren. Därför är det aldrig fel att undersöka radonhalterna, inte minst för din hälsa i ett långsiktigt perspektiv. Försök även komma ut i naturen så mycket du kan; ge dig ut i skogen och låt den friska luften fylla dina lungor.