Skogens betydelse för klimatet

Skogen är en av Sveriges mest värdefulla resurser. Det är till stor del genom skogsbruk vi har blivit rika och kunnat tillåta oss att utveckla och bibehålla det välstånd vi idag tar för givet. Så har det varit länge. Export av träd och förädlade träprodukter har hållit oss flytande i århundraden. Men det är inte det enda positiva med skogen, utan skog är också en nyckelfråga när det kommer till att möta klimathoten och se till att vi överlever som art.

Träd binder koldioxid

Träd lever på koldioxid. Det är genom att ta koldioxid från luften som träd kan växa. Eftersom vi i Sverige har mycket skog så räknar man med att denna naturresurs nästa helt klimatkompenserar för det resten av landet släpper ut. Faktum är att skogsplantering är en av de viktigaste åtgärder vi kan göra för att minska våra totala utsläpp, särskilt som det också minskar problemen med erosion.

Viktigt att uppskatta skogen

Eftersom skogen är så pass viktig behöver vi också vårda den. Och det är inte bara markägarens ansvar, utan även du som privatperson kan vara med och bidra. Om inte annat genom att använda skogen, visa att den är uppskattad. Dra nytta av allemansrätten och ta med dig barnen ut i naturen. Faktum är att ni bara genom att röra er där, plocka bär och trampa runt i mossa, bidrar till att skapa en levande natur som är bra för den ekologiska mångfalden. Det är heller inte något som kostar särskilt mycket, och om du kan ta det här som vana istället för att göra längre resor med bil eller flyg sparas också mycket koldioxid. Det enda du behöver är bra kläder och ett utekök som du kan laga en härlig måltid på. Ju fler människor som är ute i skogen, desto mer kommer vi också inse värdet av att bevara den. Så ta gärna med en kompis.

Klokt skogsbruk är viktigt

Det finns många som har åsikter om skogsbruket, särskilt om strategin med att hugga stora kalhyggen. Men en sak som är säker är att aktivt skogsbruk är en viktig klimatåtgärd. Du kanske kommer ihåg de stora skogsbränderna för några år sedan. De var inte bara en human och ekonomisk katastrof, utan skogsbränder släpper också ut enorma mängder koldioxid. Det är därför viktigt att gallra en skog och aktivt verka för att minska riskerna för att sådana bränder uppkommer igen. En skogsägare behöver därför jobba långsiktigt och se till att hans eller hennes skog är välskött enligt konstens alla regler. Det tjänar vi alla på.

Köp begagnade maskiner för klimatets skull

Behöver du nya maskiner till gården eller till ditt företag? I så fall kan du göra både din plånbok och klimatet en tjänst genom att köpa begagnade maskiner. På så vis vinner vi alla på att du gör rätt val och köper begagnat istället för nytt.

Därför är det bättre att köpa begagnat

För att tillverka alltifrån kläder till traktorer krävs energi. Mycket energi. Att ta fram alla komponenter som krävs för att kunna sy ihop en tröja eller bygga ihop en traktor kräver även enorma naturresurser. Exempelvis ska metallen som traktorn är byggd av tas upp från jorden, renas och formas. Att framställa nya saker är med andra ord väldigt krävande på många sätt och förr eller senare kommer jordens resurser att ta slut. Därför är det viktigt att den som kan köpa begagnat gör det, så att naturen slipper offras för att ytterligare en produkt ska framställas.

Om du behöver köpa maskiner till din bondgård eller ditt företag, så har du mycket att vinna på att köpa dem begagnade istället för splitternya. Dels är de betydligt billigare jämfört med nya maskiner och dels gör du en stor tjänst för miljön när du köper begagnat. Hos Blinto finns ett stort sortiment av begagnade maskiner för de flesta branscher.

För dig som vill gå ännu lite längre kan du köpa elektriska maskiner för ändamålen. Elektriska maskiner bidrar inte till växthuseffekten då de helt och hållet drivs av el. Men för att du ska få nytta av dina maskiner och kunna vara så oberoende som du vill kunna vara, så bör du investera i en solcellsanläggning. På så vis blir du självförsörjande på el och kan få tillgång till el även om det statliga elnätet skulle ligga nere eller vara överbelastat. En solcellsanläggning är en bra investering både för dig och miljön.

Gör ditt hus klimatpositivt

Vi befinner oss nu i två akuta kriser för klimatet och den biologiska mångfalden, där vi är på väg mot 2,7 graders uppvärmning och en miljon arter hotas av utrotning. Många vill hjälpa till i kampen att rädda klimatet och vår biodiversitet som är så viktig för vår matförsörjning och överlevnad. Ett sätt är att minska det avtryck din bostad gör på klimat och miljö, till exempel genom att anlägga en trädgård som stärker den biologiska mångfalden och i övrigt skapa en så positiv effekt på miljö och klimat som möjligt.

Med ett enskilt avlopp från Fann kan du luta dig tillbaka och vara säker på att ditt avlopp har tagits fram med minsta möjliga miljöpåverkan. Du får tillgång till rätt entreprenör, system, installation och alla nödvändiga dokument som krävs. Avloppet är helt underhållsfritt, vilket innebär att du kan fokusera på att skapa en trädgård rik på växter och djur och ett hus som är byggt i miljövänliga material.

Trädgård med biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är alla arter som finns i naturen, inklusive fåglar, växter, bin, humlor med mera. Alla arter intar en viktig del i ekosystemet och bidrar till att naturen runt om ditt hus tar upp koldioxid och lagrar det från atmosfären. För att gynna mångfalden i din trädgård kan du låta en del av gräsmattan övergå till äng, och lägga in många sorters växter som har stora kontraster i form, färg och storlek. Se till att de växter du väljer blommar från den tidiga våren ända fram till sen höst.

Upp till 70 procent av våra vilda biarter bygger bon i jorden. Om din mark är mullrik och lerig kan du blanda den med sand i ett hörn på tomten som är soligt och gassigt. Det ger en mark som är mer lockande för bina att bygga bon i. På vintern kan du också hjälpa fåglarna med ett fågelbord som har många olika matsorter. På så vis får du in många fågelarter, som kan gömma sig från rovdjur i dina buskar.

Använd rätt material

När du bygger ett nytt hus är det viktigt att försöka återanvända material så mycket som möjligt och i sista hand använda nytt från naturen. Kanske du kan få tag i gamla fönster från ett rivningshus, eller material du kan bygga ett växthus med där du odlar din egen mat. Karin Nyquist är arkitekt och har under tjugo års tid samlat byggmaterial som slängts av andra kring Göteborg. Med hållbart och återanvänt material har hon under tiden byggt ett unikt hus och inte behövt ta en krona i lån. Uppe vid taknocken sitter solfångare som värmer vatten och ger golvvärme. Hon har också lagt till solceller som täcker taket och ger el till hushållet.

Det går även att bygga om ett befintligt hus att bli mer hållbart. Andreas och Linnea bor i en villa från åttiotalet som de har byggt om med hållbara och klassiska material. De ser sitt hem som fortfarande under uppbyggnad och följer husets tidigare arkitektur och raka linjer när de renoverar sitt hem.

Klimat och biologisk mångfald hör ihop

Under 2000-talet räknas klimatförändringarna som det största hotet mot människans hälsa. Samtidigt görs alldeles för lite från politiskt håll för att minska utsläppen i den takt som krävs för att undvika en farlig global temperaturhöjning. Det pågår nu två kriser: en för klimatet och en för den biologiska mångfalden, samtidigt som dessa två områden är tätt sammanlänkade.

På grund av krisen för den biologiska mångfalden där en miljon arter väntas utrotas vill många återställa naturen och arbeta med rewilding. Om du också vill delta är det viktigt att du har bra kläder för att kunna vara ute i naturen. Hos ITAB Outdoor hittar du fritidsbyxor i många olika storlekar och utföranden. Här finns byxor med extra vattentålighet och vinterbyxor som passar bra under kalla vinterdagar. Med rätt kläder kan du exempelvis arbeta med att plantera blandskog eller återinföra vilda betesdjur i sina tidigare habitat.

Klimat och biodiversitet

Att stoppa klimatförändringarna är tätt sammankopplat med bevarandet av den biologiska mångfalden. Arbetet mot klimatkrisen bör därför utföras med ett helhetsperspektiv. Flera svenska riksdagspartier har exempelvis förespråkat höghastighetståg, trots att det är ett projekt som i första hand är avsett att öka den ekonomiska tillväxten. Höghastighetståg måste också byggas genom orörda landskap i bland annat Skåne som hyser rödlistade arter, och själva höghastighetstågprojektet i sig innebär stora utsläpp av växthusgaser.

Rewilding – att återförvilda naturen

Rewilding är ett sätt att återställa den vilda naturen, där de naturliga processerna tillåts utveckla och forma ekosystemen. På detta sätt kan vi samarbeta med naturen så att den tar upp mer koldioxid från atmosfären, i stället för att som nu förstöra naturen och dess kolsänkor. Rewilding ingår i så kallade naturbaserade klimatlösningar eller ”natural climate solutions” på engelska. Naturbaserade klimatlösningar är en samling verktyg, metoder och möjligheter som involverar skapande och återställande av kollagringsmiljöer. Hit hör mangrovesvampar, torvmyrar, skogar, sjögräsbäddar och saltmyrar.

Låt naturen sköta sig själv

Som ett nytt och progressivt förhållningssätt kring naturvård kan rewilding ge naturen möjlighet att sköta sig själv. Skadade ekosystem kan restaureras vid behov och på så sätt öka biologisk mångfald. Vi kan återskapa blandskogar där det idag finns stora monokulturer av gran och tall, ta bort dammar från vattendrag och återintroducera arter som tidigare försvunnit från svenska områden. I Europa har det vilda djurlivet minskat mycket, vilket även går att se i nationalparker som är skyddade områden. Trots att de har en viktig ekologisk roll har flera arter utrotats. Rewilding undersöker var de vilda djuren har sin plats i ekosystemen, återintroducerar svenska nyckelarter och stärker populationerna. I Sverige kan vi se att älgar, rådjur, uttrar, kronhjortar, vildsvin, myskoxar, vargar och pilgrimsfalkar har kommit tillbaka till viss del. Men det saknas fortfarande visenter, skogsvildrenar och vildhästar vilka är viktiga nyckelarter som ändå hör hemma i de svenska ekosystemen.

Rewilding med russ

Tolv gotlandsruss har fått vara mer vilda än svenska hästar vanligtvis har möjlighet till, i ett russprojekt som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet utanför Uppsala. I tre stora hägn betar de, tre unghingstar i varje hägn. Hästarna har fått klara sig nästan helt på egen hand i flera år i projektet som syftar till att ta reda på om de kan ta tillbaka den ekologiska nisch de en gång befann sig i.

Aktuella klimatfrågor om extremväder

Idag ser man en allt större obalans i väderleken med för mycket hetta, ökade jordbävningar, skyfall som orsakar översvämningar, eller med en snabbt ökande havsnivå. Det har blivit en realitet att extremväder är något som man nu måste vänja sig vid, men det finns också åtgärder som redan idag behöver starta för ett anpassat samhälle som står emot vädret bättre.

Globala åtgärder mot extremhetta

Luftkonditionering, fläktar och tillgång till friskt vatten är viktigt under hetta. Alla har dock inte samma möjlighet och fattiga länder är de som blir mest utsatta och det leder till klimatflykt. Det som påverkar klimatet mest idag är fossilt bränsle och stora industriella länder som Kina och Tyskland, har inte minskat sina fossila utsläpp. Även fattiga länder får bidrag av Världsbanken för att bygga upp sin industri, men detta sker dock med fossilt bränsle som i sin tur ökar på den globala uppvärmningen mer. En rapport från FN år 2020, visar att många länder är för långsamma med sina klimatmål men det behöver gå snabbare. Trots en ökad användning av alternativa miljövänliga bränslen, är jordens temperatur på väg upp mot 3 grader mer om vissa länder inte håller klimatkraven. Som individ ska man se till om man har möjlighet, att få i sig minst 1,5 liter vatten vid hetta, alltid se till att skydda huvudet med keps eller hatt, samt bara gå ut om det är nödvändigt. Har man en gård med djur som betar ute, kan det vara klokt att se till så de har ett tak att skydda sig under och tillräckligt med vatten. Något som också är viktigt att ha om man har till exempel får, är stabila fårstängsel av hög kvalitet så att fåren är skyddade.

Att tänka på vid ökade havsnivåer

Det är ett faktum att havet stiger snabbare än vad man trott med cirka 3 millimeter per år, men även med ett påslag av 0,8 mm som accelererar. Ska man köpa hus, är det klokt att tänka på var man köper sitt hus idag. Även om det tar tid att vattnet stiger så pass att det påverkar ett hus, kan allt mer oberäkneliga stormar och skyfall orsaka snabb översvämning. Med dagens klimatförändringar, bör man inte köpa ett hus vid kusten nära vatten. Om så är fallet, är det klokt att ett hus ligger mer på en höjd med stabil grund. Man ska även tänka på lokaliseringen och landskapet. Skåne som är ett platt landskap, kan ha stora delar mark under vatten redan år 2100. Trots framtidsprognoser som kan verka oroväckande och dystra, är människan samtidigt uppfinningsrik och allt fler lösningar arbetas fram för bästa klimatanpassning. Kanske man uppfinner stora kylande kupoler över städer eller fler flytande hus och städer på vatten? Så länge människan forskar, uppfinner och är anpassningsbar, finns det alltid hopp om en bättre värld!

Den livsviktiga luften

Att andas frisk luft är en otrolig förmån, men då många luftföroreningar är relativt osynliga är det lätt för oss i Sverige att tro att vi är förskonade. Så är dock inte fallet även om vår luft är bland den renaste i Europa. Detta gäller utomhusluften, och om den är lätt att ta för given så är det precis likadant med inomhusluften – men där gäller det också att se upp och vara medveten om riskerna.

Det osynliga radonet

Frisk luft är något de flesta tar för givet här i Sverige, men likväl är antalet dödsfall som kan härledas till luftföroreningar obehagligt stort. Trots det har Sverige bland de lägsta halterna av luftföroreningar i Europa, medan andra delar av världen har det oerhört mycket värre. Mycket fokus i klimatfrågorna ligger just på luften och föroreningarna som påskyndar växthuseffekten men också påverkar oss negativt på daglig basis. Om vi vinklar frågan lite och tittar på våra inomhusklimat och luften vi omger oss med där, finns också orsak att stanna upp och reflektera över vad som kan påverka oss där. Många hus har förhöjda radonhalter, något som måste tas om hand när det upptäcks. Radon är en osynlig gas men det är lätt att själv undersöka om du har för höga halter i din inomhusluft, och visar det sig att så är fallet är det bara att kalla in proffsen. Till exempel kan Radea erbjuda experthjälp med besiktning och sanering utifrån de behov som finns. Att undersöka luftkvaliteten i ditt hem är både en trygghet för dig och kan också höja värdet på ditt hus om du någon gång beslutar dig för att sälja det.

När vi har insikterna om att utomhusluften kan vara dålig för oss, speciellt i väldigt trafikerade områden i större städer, kan det vara väldigt skönt att veta att åtminstone din inomhusluft är ren. Därför är det aldrig fel att undersöka radonhalterna, inte minst för din hälsa i ett långsiktigt perspektiv. Försök även komma ut i naturen så mycket du kan; ge dig ut i skogen och låt den friska luften fylla dina lungor.

Lätt byta elbolag för klimatet

Med åren har fler och fler elbolag lagt om till grönare och miljövänlig el från förnybara källor. Det finns trots allt de som fortfarande har en mix ihop med fossila bränslen, oftast för att kunna erbjuda lägre pris. Idag är det dock lätt för de kunder som vill byta från ett elbolag till ett annat.

Följ dina värderingar

För många kunder är det viktigt att elen de använder speglar de värderingar de har, och speciellt klimatfrågor utgör ett starkt argument när det kommer till att välja elbolag. När du väl har bestämt dig för att titta närmare på bolaget du använder idag och undersöka vad som finns i övrigt, är en jämförelse av elbolag online det smidigaste du kan göra. Då får du en bra överblick över de populäraste alternativen och information om deras el och var den kommer från. Därefter är det enkelt att byta, det enda du behöver göra först är att se över det abonnemang du har idag; kolla bindningstid och liknande.

Oavsett om du använder grön el eller inte är det alltid bra att försöka spara på den el du använder. Vad finns det du kan göra för att minska din förbrukning och i längden spara in lite pengar? Några av de lättaste sätten är att se till att hålla släckt i de rum där du inte befinner dig, använda tvättmaskinen smart och inte använda torktumlaren mer än nödvändigt. På sommaren kan du hänga tvätten på tork även inomhus, och på så sätt spara en hel del el.

Är du ägare till en elbil kan det även vara klokt att se över elen du använder för att ladda den. Är den elen också grön? En elbil är ju trots allt bara så grön som elen den laddas med, så ta en titt och se över möjligheterna att eventuellt hitta en ännu bättre laddstation. Kanske kan du ladda bilen hemifrån, om du nu gått över till hållbar el där? Det är mycket att tänka på när det kommer till klimatet och elförbrukning, men det finns också mycket information och är trots allt inte särskilt svårt. Börja med en jämförelse på nätet och ta det steg för steg för att bli mer och mer elsmart.

Klimatfrågor leder till förberedelser

Redan idag ser man varma länder snabbt bli så pass varma att det börjar påverka miljön och befolkningen, och svalare länder som i Norden upplever mer värme än någonsin förr. Klimatfrågor är mer högaktuella än någonsin och behöver inte bara vara frågor och diskussioner, utan även snabba beslut och åtgärder.

Vilka scenarion förväntas inom klimatförändringarna?

Fortsätter den globala uppvärmningen i den takt vi har idag, kommer vi se att redan varma länder blir för varma för att bo i. Människan är innovativ och kan bygga klimatanpassade anläggningar, men det är inte tillräckligt om ett helt land inte går att bo i på grund av för höga temperaturer. Det är redan ett pågående faktum att en kvarts miljard klimatflyktingar förväntas fly till 2050 på grund av den globala uppvärmningen. Inom snar framtid kommer även bostadsmarknaden världen över att förändras på grund av ostadigare väder, mer stormar och hetta. Eftersom havsnivåerna stiger snabbt, kommer en del landmassor inom en nära framtid vara under vatten. Därför bör även bostadsmarknaden idag se över att inte bygga hus nära vatten och hav. Som privatperson kan det vara smart att köpa hus på högre höjd där man ändå kan njuta av en vacker havsutsikt. Vill man ha bra vägledning att hitta en ny bostad i Sverige eller utomlands, kan man finna ett stort urval av bostäder som passar både för kanske klimatanpassning eller andra preferenser. En annan konsekvens av klimatförändringarna är påverkan på djur och natur. Extrem hetta kan torka ut vissa delar av skog och mark, medan isbjörnar snart inte har isen kvar att leva på. Jordens ekosystem med korallrev eller skogar kommer också att förändras, men samtidigt kan människan plantera nytt och försöka finna nya innovativa klimatlösningar.

Världsbankens stöd bidrar till global uppvärmning

Parisavtalet som hölls 2015 med världens ledare, innebär ett nära samarbete och åtgärder för att hålla nere den globala uppvärmningen med 1,5 grader. Nu idag ser man en global temperaturhöjning på över 3 grader, med oåterkalleliga och skadliga miljöeffekter som följd. Trots att allt mer innovativa och naturvänliga energikällor används, finns det fortfarande länder som inte följer de åtgärder som behövs för sakta ner den globala uppvärmningen. Det gäller till exempel stora länder som Kina och Tyskland, men även länder som Moçambique, Nigeria eller Myanmar. För vissa länder handlar det om fattigdom och ett av de största problemen är att Världsbanken försvårar miljöarbetet genom att Världsbanksgruppen ger stöd till fattiga länder för fossilt bränsle. Visserligen bidrar stödet till fattiga länders utveckling, men krockar med Parisavtalet och bidrar till snabbare global uppvärmning. Det som måste göras är att Världsbankgruppens stöd istället bör ges till att utveckla miljövänliga lösningar.

Den stora plastindustrin påverkar haven och djuren som lever i haven mycket negativt. Många djurskyddsorganisationer gör insatser för att rädda djur som fastnat i plaster eller fått i sig plast av misstag. Man finner allt mer onödig plast på stränder och i valarnas magar. Som privatperson kan man ta ställning och sluta använda onödiga plaster man inte behöver och absolut slänga den i rätt sortering. Ett bra exempel på detta är McDonalds plastsugrör. Man kan helt enkelt avstå att använda något sådant. McDonalds har dock även som företag relativt nyligen just gått ut med denna rekommendation. Hjälps vi alla åt och de globala storföretagen ändrar taktik, finns det fortfarande hopp om en gladare moder jord!

Klimatfrågor viktiga för elbolagskunder

De allra flesta av oss är beroende av el för att få våra hem och vårt vardagsliv att fungera och gå runt. Ju mer medvetna vi konsumenter blivit genom åren desto större krav ställer vi på elbolagen och elens ursprung. Ju mer förnybar el som används desto bättre, och de flesta bolag har anpassat sig efter sina kunders krav. Men det finns förstås också andra frågor som är av vikt när vi väljer elbolag, som till exempel pris och trygghet över skiftande säsonger.

Prisfördelar lockar

Beroende på typ av hushåll och hur ekonomin ser ut i övrigt väljer vi olika typer av elavtal, där de två vanligaste är fast eller rörligt pris. Här i Sverige är vintrarna numera väldigt skiftande och det kan vara svårt att veta hur tufft det kommer bli för elproduktionen, något som kan påverka priset väldigt mycket. Många bolag har därför även ett alternativ som gör elpriset fast under vintern och rörligt under sommaren, för att underlätta för sina kunder. Eftersom elpriset är en av de viktigaste frågorna, utöver miljöaspekten, för många konsumenter lockar vissa elbolag med ytterligare fördelar. Ett exempel är bonustimmen från Göta Energi som innebär att du tjänar in en timmes elförbrukning om dagen, och får tillbaka alla intjänade timmar en gång om året då bonustimmarna dras från din faktura. Fördelar som det här kan locka många kunder medan höga andelar förnybar energi är en annan fråga som är väldigt viktig för många idag.

Förnybara källor ofta viktigast

Det intressanta med förnybara källor är att ursprunget kan vara vind, vatten, sol eller en kombination av dem, vilket gör att kunder kan gå in och titta på detaljerna hos de elbolag de är intresserade av och välja det som passar dem bäst. Hushållsel är numera smidigt att välja beroende på vilka preferenser man har och de elbolag som kan visa upp en kombination av bra prissättningar och hög andel förnybara källor i sin elproduktion, har de bästa förutsättningarna att locka kunder. Extra fördelar som bonustimmen från Göta Energi får vissa bolag att sticka ut lite extra, och du som kund får ännu fler valmöjligheter.

Därför är elbilen bra för klimatet

Elbilar är mycket klimatsmartare än bilar som har en förbränningsmotor. De är också mer energieffektiva än vanliga traditionella bilar. Om du redan har en elbil eller funderar på att köpa en elbil ska du definitivt installera en Easee laddbox hemma. Då kommer du göra klimatet en ännu större tjänst genom att du minskar på din energiförbrukning. Elpriset går som du kanske vet upp och ner under ett dygn, priset styrs av hur mycket el som används och hur belastat elnätet är. Med just den här laddboxen kan du styra laddningen av din elbil till de tider på dygnet då elpriset är som lägst och när det är som bäst för elnätet att användas. Du kan minska dina elkostnader för elbilen upp till 50 %. Du schemalägger helt enkelt laddningen.

Stor miljövinst med en elbil

Att köra en elbil är inte bara hållbart det är ekonomiskt och roligt. Batterierna utvecklas hela tiden till det bättre, kapaciteten i laddningarna ökar och batterierna blir större. Det tyder också på att batteriets livslängd i en elbil har underskattats. Viss empirisk data visar på att ett elbilsbatteri kan hålla upp till 500 000 kilometer. Den största miljövinsten med en elbil är att den släpper ut mycket mindre koldioxid än en bil med förbränningsmotor. Men om du ser till hela livslängden på en elbil så är den mycket mer hållbar. Om du dessutom väljer att ladda din elbil med förnybar el blir utsläppen ännu mindre.

Billigare att äga en elbil

För dig som äger en elbil är det mycket billigare körning. Det är också mycket lägre skatt på en elbil och servicen är billigare eftersom det är mycket färre rörliga delar. Elbilens nackdel är att den är dyr i inköp. Men priset beräknas sjunka allt eftersom.

Tänk igenom dina behov innan du väljer elbilsmodell

Innan du köper en elbil kan det vara en god idé att fundera på vilka behov som du har, hur långt du kör och hur mycket. Du behöver också planera hur du ska ladda bilen och när. Många laddar elbilen hemma men det finns många laddstationer runt om i Sverige och det kommer med största sannolikhet att öka eftersom målsättningen är att fasa ut fossildrivna bilar. Hur långt du kan köra på en laddning beror helt på vilken typ av elbil det är. Laddninsgstiden varierar också mellan olika bilmodeller. Om du laddar hemma kan du räkna med ungefär tre timmar innan batteriet är fulladdat. Med en snabbladdare tar det cirka 30 minuter för ytterligare 10 mils körning.