Under 2000-talet räknas klimatförändringarna som det största hotet mot människans hälsa. Samtidigt görs alldeles för lite från politiskt håll för att minska utsläppen i den takt som krävs för att undvika en farlig global temperaturhöjning. Det pågår nu två kriser: en för klimatet och en för den biologiska mångfalden, samtidigt som dessa två områden är tätt sammanlänkade.

På grund av krisen för den biologiska mångfalden där en miljon arter väntas utrotas vill många återställa naturen och arbeta med rewilding. Om du också vill delta är det viktigt att du har bra kläder för att kunna vara ute i naturen. Hos ITAB Outdoor hittar du fritidsbyxor i många olika storlekar och utföranden. Här finns byxor med extra vattentålighet och vinterbyxor som passar bra under kalla vinterdagar. Med rätt kläder kan du exempelvis arbeta med att plantera blandskog eller återinföra vilda betesdjur i sina tidigare habitat.

Klimat och biodiversitet

Att stoppa klimatförändringarna är tätt sammankopplat med bevarandet av den biologiska mångfalden. Arbetet mot klimatkrisen bör därför utföras med ett helhetsperspektiv. Flera svenska

riksdagspartier har exempelvis förespråkat höghastighetståg, trots att det är ett projekt som i första hand är avsett att öka den ekonomiska tillväxten. Höghastighetståg måste också byggas genom orörda landskap i bland annat Skåne som hyser rödlistade arter, och själva höghastighetstågprojektet i sig innebär stora utsläpp av växthusgaser.

Rewilding – att återförvilda naturen

Rewilding är ett sätt att återställa den vilda naturen, där de naturliga processerna tillåts utveckla och forma ekosystemen. På detta sätt kan vi samarbeta med naturen så att den tar upp mer koldioxid från atmosfären, i stället för att som nu förstöra naturen och dess kolsänkor. Rewilding ingår i så kallade naturbaserade klimatlösningar eller ”natural climate solutions” på engelska. Naturbaserade klimatlösningar är en samling verktyg, metoder och möjligheter som involverar skapande och återställande av kollagringsmiljöer. Hit hör mangrovesvampar, torvmyrar, skogar, sjögräsbäddar och saltmyrar.

Låt naturen sköta sig själv

Som ett nytt och progressivt förhållningssätt kring naturvård kan rewilding ge naturen möjlighet att sköta sig själv. Skadade ekosystem kan restaureras vid behov och på så sätt öka biologisk mångfald. Vi kan återskapa blandskogar där det idag finns stora monokulturer av gran och tall, ta bort dammar från vattendrag och återintroducera arter som tidigare försvunnit från svenska områden. I Europa har det vilda djurlivet minskat mycket, vilket även går att se i nationalparker som är skyddade områden. Trots att de har en viktig ekologisk roll har flera arter utrotats. Rewilding undersöker var de vilda djuren har sin plats i ekosystemen, återintroducerar svenska nyckelarter och stärker populationerna. I Sverige kan vi se att älgar, rådjur, uttrar, kronhjortar, vildsvin, myskoxar, vargar och pilgrimsfalkar har kommit tillbaka till viss del. Men det saknas fortfarande visenter, skogsvildrenar och vildhästar vilka är viktiga nyckelarter som ändå hör hemma i de svenska ekosystemen.

Rewilding med russ

Tolv gotlandsruss har fått vara mer vilda än svenska hästar vanligtvis har möjlighet till, i ett russprojekt som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet utanför Uppsala. I tre stora hägn betar de, tre unghingstar i varje hägn. Hästarna har fått klara sig nästan helt på egen hand i flera år i projektet som syftar till att ta reda på om de kan ta tillbaka den ekologiska nisch de en gång befann sig i.